International SELCUK UNIVERSITY LASER DRIVEN PROTON THERAPY AND APPLICATION (SULTAN) Center projesi ile bir Ar-Ge ve Uygulama Merkezinin Kurulması tasarlanmıştır ve üç ana kısımdan oluşacak şekilde programlanmıştır.   Bu ana kısımlar;

1. “Laser-Uyarımlı Hadron (Proton ve Ağır İyon) Terapi Tekniğinin Geliştirilmesi ve Uygulanması” merkezin kendisi olarak ve 2. ve 3. alt birimler ise bu ana laborauvara katkı sağlayacak alt birimler olarak çalışacaktır.

2. “Gerçek Zamanlı Laser-Kanser Teşhis ve Görüntüleme Teknolojilerinin Geliştirilmesi” grubumuz tarafından ilk defa ortaya konmuş olup bu proje ile geliştitirilmek sureti ile, tıp dünyasında ilk defa ameliyat süresince cerrahlara rehberlik yaparak cerrahın tümörlü dokuyu sağlıklı dokuya minimum zararı verecek şekilde temizlemesine rehberlik yapacak ilk çalışma olacaktır.  Projenin bu birimi, Strathclyde Üniversitesi/İngiltere tarafından hibe yoluyla gönderilen malzemeler laboratuvara ulaşmasıyla kurulum sürecine başlanacaktır.

3. “Dozimetri, Laser Tabanlı Optik, Elektrik-Elektronik ve Termal Metroloji Laboratuvarı” kurulması, temel olarak merkezin kendine alt yapı olacak şekilde dizayn edilerek, hali hazırda laboratuvar dâhilinde kullandığımız optik ölçüm cihazlarının periyodik kalibrasyonları yapılacak ve TURKAK ve TSE standartlarında belirtilen koşulları sağlayarak ulusal/uluslararası akreditasyona sahip kalibrasyon/metroloji laboratuvarı haline getirilecektir.  Diğer laboratuvarlar, Ar-Ge merkezleri ve özel kuruluşlarda kullanılan cihazların da kalibrasyonunun yapılabileceği bir laboratuvar olacaktır.  Laboratuvarın bu kısmı da Strathclyde Üniversitesi/İngiltere tarafından hibe yoluyla gönderilen malzemelerin laboratuvara ulaşmasıyla büyük ölçüde çalışmaya hazır hale getirilmiş olacaktır.

Kurulması Planlanan Altyapının Amacı:

Gelişmiş ülkelerde insanların yaklaşık %4’ü her yıl kanser teşhisiyle yüzleşmektedir ve bu hastaların %50'den fazlası radyasyon tedavisine tabi tutulmaktadır ve cerrahi müdahalenin yanı sıra en başarılı kanser terapisi olarak radyoterapi uygulamasına tabi tutulmaktadır.  Radyoterapi ağırlıklı olarak fotonlar kullanılarak ortaya konulmasına rağmen, proton terapi yüksek uzaysal hassasiyeti ve yüksek dozlarla tümörü ışınlayabilmesi nedeniyle oldukça hızlı bir şekilde popüleritesini artırmaktadır.  Bu proton ve ağır iyon terapi tekniğinin tümörlerin tedavisi için çok güçlü bir radyasyon prosedürü olduğu yaklaşık olarak altmış yıldır çok iyi bilinmektedir bilinmektedir.  Bu, proton (ve diğer iyonlar) demetiyle, sağlıklı doku elektron ya da foton tedavisi kullanımına göre daha fazlaca korunabildiği anlamına gelmektedir.  Ancak, hastaların proton ve ağır iyon (C+6) tedavisi alabilme şansları yüksek maliyet nedeniyle oldukça sınırlı kalmaktadır.  2012 verilerine göre, dünya genelinde 39 parçacık terapi olanakları vardır ve bu tesisler Kanada, Çin, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Almanya, Italya, Japonya, Güney Kore, Polonya, Rusya, Güney Afrika, İsveç, İsviçre, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletlernde bulunmaktadır.  Buna ilave olarak, bu merkezlerin yarıdan fazlası Amerika Birleşik Devletleri ve Japonyada bulunmaktadır.  Günümüze kadar yaklaşık olarak 100,000 civarında hasta hadron (proton veya karbon iyonu) terapi kullanılarak tedavi edilmiştir.  Bu süreçten sonra günümüzde hadron terapi tekniği oldukça iyi bilinen bir teknik durumuna gelmiştir.  Bununla beraber, bir çok gelişmiş ülke maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle bu tür sistemlerin kurulmasını reddetmektedir.

Hemen hemen yirmi yıldan daha fazla bir süredir, yüksek güçlü laserler kullanılarak yüksek enerjili proton ve ağır iyon demetleri üretilebilmektedir ve dolayısıyla, sık sık spekülatif olarak laserlerin devasa RF hızlandırıcılara alternatif olacak şekilde kanser terapisi için gerekli parçacık demetlerini üretmek için kullanılabileceği tartışılmaktadır.  Buradaki tartışma, proton/ağır iyon terapisi için bir laser merkezi geleneksel RF hızlandırıcılara kıyasla 6-7 kat daha ucuza maledilebilecek olmalarının yanı sıra çok daha küçük haçimlerde kurulabiliyor olmalarıdır.  Geleneksel RF hızlandırıcı merkezleri çoğu ülkelerde en fazla bir veya iki adetle sınırlanmıştır ve sadece dünya genelindeki en zengin ülkeler bu tedavi imkanını insanlarına sunabilmekktedir.

Bu proje önerisinin vizyonu dünyadaki ilk Laser Uyarımlı Proton ve Ağır İyon Terapi Merkezini Selçuk Üniversitesi/Konya’da kurmaktır.  Bu proje, Türkiyede ve Dünyada bu konuda yetişmiş en deneyimli ve en üst düzey araştırma ekibi tarafından gerçekleştirilecektir ve Türkiye ve Dünyada bu konuda önde gelen klinikçi araştırmacılar tarafından yönlendirilecektir.  Bu öncü çalışmanın başarılı olması durumunda, ortaya konacak teknolojinin dünya genelinde ve aynı zamanda gelişmekte olan ülkelerdeki küçük hastahanelere bile kurulmak üzere dünyaya pazarlanması ortaya konan projenin en önemli visyonudur.

Prof.Dr. Kenneth W.D. Ledingham uluslararası bir fizik ekibine liderlik etmektedir ve bu ekip Dünya genelinde bir çok yerde son yıllarda bu tür merkezlerin kurulmasına girişmişlerdir.  Prof.Dr. Kenneth W.D.Ledingham ve Prof. Dr. Hamdi Şükür KILIÇ uzun yıllardır birlikte çalışmaktadırlar.  Prof. Dr. Ledingham, bu tür projelerin yapılmasına katkı yapmak üzere, Selçuk Üniversitesi ile çalışma kontratı imzalamıştır ve bu merkezin kurulması için gerekli çalışmaları kurulacak ekiple birlikte gerçekleştirmek için çalışacaktır. 

Buna ilave olarak, Prof.Dr. Hamdi Şükür KILIÇ’ın bu tür bir projenin Türkiye’ye kazandırılmasını istemesi ve bu konuda sınırsız çalışma enerjisine sahip olduğuna inanması, bu projenin Konya/Türkiye’ye kurulması için gerekli ve yeterli sebep olarak görülmüş ve ekip olarak bu konuda gerekli özverinin gösterilmesine karar verilmiştir.  Bununla beraber, diğer bir önemli husus, laser ve uygulamaları konusunda Prof.Dr. Hamdi Şükür KILIÇ’ın yeterince bilgi birikimi ve tecrübeye sahip olması bu projenin başarıya ulaşmasındaki ihmal edilemeyecek bir durumdur. 

Bu projenin başarısında temel unsur, klinik doktorlarıdır.  Cerrahi çalışmalarını aralıksız olarak sürdürmekte olan Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Mustafa Şahin bu projenin yapılması için Prof. Dr. Ledingham ve Prof. Dr. Kılıç tarafından ortaya konan vizyonu desteklemekte ve cerrahi ekibiyle birlikte proje çalışma ekibine oldukça anlamlı ve önemli katkı vermektedir.  Prof. Dr. Mustafa Şahin ve ekibinin katkılarıyla cerrahlardan, pratisyen hekimlerden, onkoloji uzmanlarından, biyokimyacılardan, patologlardan, fizikçilerden, kimyacılardan ve farklı bölümlerden gelen mühendislerden oluşan oldukça güçlü bir proje ekibi oluşturulmuş durumdadır.   Bu güçlü ve disiplinler arası ekibin ortaya koyacağı kurulum çalışmalarının tamamlanmasının ardından, çalışma ekibi tarafından klinik uygulamaları hedeflenmektedir.

Önerilen Altyapı ile Sağlanacak Ekonomik, Sosyal ve Bilimsel Fayda:  Türkiyede hiç bulunmayan bir radio-terapi tekniğinin Türkiye ye kazandırılmasının yanı sıra Dünyada ilk defa uygulanacak bir tekniğin geliştirilmesi ve Ülke genelinde yaygınlaştırılmasının yanı sıra Dünyaya pazarlanması, VİZYON 2023 ruhuna uygun olarak, hedeflemektedir.

Bu çalışmanın en önemli özelliklerinden bir tanesi, ileri bir radyolojik terapi tekniğinin yanı sıra, sağlıklı ve kanserli dokuların ameliyet esnasında gerçek zamanlı bir şekilde ayırt edilmesi ve görüntülenmesi yoluyla cerrahlara ameliyat boyunca rehberlik edecek, anestezi altındaki hastanın uzun süre patoloji sürecinden gelen sonucun beklenmesinin minimuma indirecek ve cerrahların yapılan işlemlerden enmin olmasını sağlayacaktır.

İleri proton terapi tekniği, günümüzde Türkiye’ de mevcut uygulaması olan bir teknik değildir.  Son bir kaç yıldır dünya genelinde (kritik organların çok yakınlarındaki tümörlerin ışınlanmasında, dokunun korunmasının asıl hedef olduğu beyin tümörlerinin ışınlanmasında) kanser tümörlerinin tedavisi için oldukça önemli bir terapi tekniği olduğu oldukça iyi bilinmektedir.  Kalp veya ana taşıyıcı damarlarının yakınındaki dokuları kaplayan tümörlerin yanı sıra, çocuklardaki gelişmekte olan organların yakınlarında oluşan tümöral yapıların tedavisinde de oldukça önem arz etmektedir.  Bu teknolojinin geliştirilmesi ile, oldukça önemli bir sosyal kazanım ortaya konacağı aşikardır.  Türkiye insanı, birçok ülkede geleneksel yöntemler kullanılarak sunulan bu hizmetin daha ileri teknoloji ve daha ucuza maledilen bu hizmeti talep etme hakkının varolduğuna inanmaktayız.

Bu projenin gerçekleştirilmesi ile gözönüne alınabilir derecede ekonomik kazanımların elde edileceğine güçlü bir şekilde inanmaktayız.  Bu beklenti, Türkiyede yaşayan insanların bu ileri tedavi metodunun yurt dışında mevcut olduğu bilgisini edinmesi ve hükümetten bu tedavinin kendileri için uygulanmasını talep etmeleri durumunda, seyahat, beslenme ve hastahane masraflarınında dahil edilmesi durumunda maliyetin oldukça büyük olacağından kaynaklanmaktadır.  Bu sistemin Türkiyede mevcut olması durumunda sağlık kurumlarına maliyeti oldukça düşük olacaktır.  Buna ilave olarak, Dünya genelinde ilk olacak bu teknolojik sistemin patentlenmesiyle, ekonomik getirisinin oldukça anlamlı olacağı kanaatine sahibiz.

Çok iyi bilinen diğer bir gerçek ise, Türkiyede bu konuda yetişmiş yeterli elemanın bulunmamasıdır.  Dolayısıyla, bu anlamdaki katkısının karşılıksız ve eşsiz olacağına inanmaktayız.  Bu proje Türkiyedeki bilimsel çalışmalar yapan öğrenciler için oldukça önemli ufuklar vadetmektedir.  Bu projeyle, genç bilim insanlarının Türkiyede sayılı laboratuvarlarda bulunan yüksek güçlü laserler hususunda iyi bir eğitime sahip olmaları beklenmektedir.  Dolayısıyla, bunula, laser uyarımlı füzyon, laser uyarımlı izotop üretimi, laser uyarımlı plazma, yüksek güçlü laser kullanılarak ileri atmosferik diyagnoz çalışmaları, çevre kirliliği ölçümleri için önemli olan aşırı hassas atomik ve moleküler yapıların ölçülmesi gibi diğer birçok benzeri teknolojilerin üretilmesine öncülük edecektir.

 

PROJE KAPSAMINDA OLUŞTURULAN KURUMSAL İŞBİRLİKLERİ

 

Bu projeye kurumsal olarak makina techizat ve bilgi birikimi bakımından alt yapı oluşturacak olan ILTEK merkezinin bölgede bulunan tüm sanayi kuruluşları ile olan işbirliğinden oldukça iyi bir şekilde faydalanılarak, International SULTAN Center bu sanayi kuruluşu ile işbirliğini geliştirmesi olanağı edinilecektir.

Bunun dışında, proje ilerlemesine direk katkı sağlaması bakımından aşağıdaki işbirlikleri gerçekleştirilmiştir.

 

1.                        Fizik/Kimya/Biyoloji Bölümleri,                        Selçuk Üniversitesi        - TURKEY

2.                        Physics Department,                                         Stratclyde University      - Scotland

3.                        Physics Department                                          Manchester University - England

4.                        Çölemerik MYO,                                                 Hakkari Üniversitesi       - TURKEY

5.                        Physic Department,                                           Uludag University          - TURKEY

6.                        Physics Department,                                         Istanbul University         - TURKEY

7.                        Physics Department,                                         Gazi University               - TURKEY

8.                        Medical Faculty                                                  Selcuk University           - TURKEY

9.                        Medical Faculty                                                  N.E. University                - TURKEY

10.                     Rutherford Appleton Lab,                                 Didcot/Oxford                  - England

11.                     Physics Department,                                         Dumlupınar Uni.             - TURKEY

12.                     MICRON-IŞ, Private Company in Local Indu.                                         Konya           - TURKEY

13.                     SELÇUKLU CERRAHİ DERNEĞİ                 Konya                               - TURKEY

 

1

Fizik/Kimya/Biyoloji Bölümleri,

Selçuk Üniversitesi

TURKEY

2

Physics Department,

Stratclyde University

TURKEY

3

Physics Department,

Manchester University

ENGLAND

4

Çölemerik MYO,

Hakkari Üniversitesi

TURKEY

5

Physics Department,

Uludag University

TURKEY

6

Physics Department,

Istanbul University

TURKEY

7

Physics Department,

Gazi University

TURKEY

8

Medical Faculty,

Selçuk Üniversitesi

TURKEY

9

Medical Faculty,

N.E. University

TURKEY

10

Rutherford Appleton Lab,

Didcot/Oxford

ENGLAND

11

Physics Department,

Dumlupınar Uni

TURKEY

12

MICRON-IŞ, Private Company in Local Ind.

Konya

TURKEY

13

SELÇUKLU CERRAHİ DERNEĞİ

Konya

TURKEY

 

 

 

Facebook'ta Biz

Twitter'da Biz

Sitemizi Beğendiniz mi?

Ziyaretçilerimiz

BugünBugün16
DünDün14
Bu HaftaBu Hafta27
Bu AyBu Ay325
Tüm ZamanlarTüm Zamanlar93207